Search

ढवळून उठलेल्या मनांसाठी तुरटीच्या खड्यांसारखे तीन संस्कृत श्लोक

Want to read more?

Subscribe to mr.echenar.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
2 views0 comments

Related Posts

See All

शिक्षणक्षेत्रात बराच काळ असलो तरी आपल्या शिक्षणपद्धतीतल्या बाबूगिरीचा मला प्रचंड तिटकारा आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या ऊर्जेचा व उत्साहाचा त्यामुळे प्रचंड अपव्यय होतो.