Search

नवरस

कुठलेही काव्य किंवा वाङमय घेतले तरी त्यात ह्या नऊ रसांपैकी एक तरी असतोच.

Want to read more?

Subscribe to mr.echenar.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
2 views0 comments

Related Posts

See All

शिक्षणक्षेत्रात बराच काळ असलो तरी आपल्या शिक्षणपद्धतीतल्या बाबूगिरीचा मला प्रचंड तिटकारा आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या ऊर्जेचा व उत्साहाचा त्यामुळे प्रचंड अपव्यय होतो.